Wednesday, November 12, 2008

Insuran dalam Islam


Perbincangan insuran dalam Islam telah lama diperkatakan. Ramai orang Islam di Malaysia kebanyakkan tidak mahu mengambil sebarang pelan insuran kerana takut bertentangan dengan ajaran Islam. Adakah ini benar? Sebenarnya dalam Al-Quran memang tidak menyebut secara tegas dan terang ayat yang menjelaskan tentanbg khidmat insuran seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terbukti dengan tidak timbulnya istilajh insuran atau al-ta'min secara nyata dalam Al-Quran. Walaubagaimanapun Al-Quran masih mengutarakan ayat-ayat yang memepunyai aplikasi nilai-nilai dasar yang ada insuran seperti nilai tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan perlindungan daripada peristiwa kerugian di masa mendatang.

Seperti maksud di dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang bererti:

"...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa da pelanggaran. Dan bertawakkallah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat ini memuatkan perintah (amr) tolong-menolong antara manusia. Dalam perkhidamtan insuran, nilai ini terlibat dalam bentuk kerelaan anggota (nasabah) perusahaan insuran untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru').

Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 bererti:

"....Allah mengkendaki kemudahan bagimu, dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu.."

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahawa kemudahan adalah sesuatu yang mengkehendaki olehNya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendakiNya. Maka dari itu, manusia dituntut oleh Alah SWT agar dalam setiap langkah kehidupan selalu diberi dalam kemudahan dan tidak menyulitkan diri sendiri. Dalam konteks insuran, ayat tersebut dapat difahami bahawa dengan aadanya insuran, seseorang dapat memudahkan kehidupan di masa akan datang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sesuatu kerugian yang tidak disengajakan.

No comments: